Presentem una moció per a bonificacions socials, ecologistes i feministes als impostos i taxes


Aquí podeu llegir la moció que hem presentat al ple de setembre. 


MOCIÓ: PROPOSTES PER A LA BONIFICACIÓ SOCIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 

És evident que sense el compromís de l’administració i sense les mesures estructurals que aquesta adopti, es desaprofiten oportunitats per provocar el canvi i progrés social. Per aquest motiu, l’administració ha de fer canvis tant en el seu llenguatge com en les seves propostes i no escatimar cap oportunitat per millorar i adaptar-se als temps actuals amb vista a un futur millor.

El catàleg de polítiques públiques que caldria desenvolupar per aconseguir els objectius dibuixats en l'escenari d'eficiència en la mobilitat i la utilització d’energia sostenible és molt ampli. Algunes propostes haurien de tenir com a objectiu una fiscalitat favorable a l'ús de l’eco-mobilitat i la implantació d’elements de construcció sostenibles.

Amb la voluntat de confirmar i aprofundir en el nostre compromís per un model de municipi inclusiu i ecologista, proposem l’establiment de mesures que incentivin el canvi de model.

El setembre del 2018 l’equip de govern va manifestar la seva voluntat de mantenir els tipus impositius de les taxes i tributs regulats en les ordenances municipals amb les mateixes característiques que les aprovades per l’any 2018, atesa la consecució dels seus objectius econòmics. Atesa aquesta explicació, entenem que és simplement una qüestió de voluntat política aplicar el conjunt de bonificacions i modificacions que proposem a les actuals ordenances fiscals o aquelles que el ple acordi de forma individual. Tot i així, a les ordenances aprovades per l’any 2019 no es van acceptar les propostes de bonificacions per eco-mobilitat, la implantació d’elements de construcció sostenibles ni la redacció en llenguatge inclusiu, o les bonificacions per fomentar la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social, persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, persones majors de 50 anys o pares i mares de famílies monoparentals. L’equip de govern va deixar oberta la porta per estudiar aquestes propostes, i és per això que les presentem per a ser valorades en el seu conjunt o de manera individual i incorporades a les ordenances fiscals per l’any 2020.

Es proposa a la Corporació Municipal en Ple, l’adopció dels següents acords per tal de modificar les ordenances fiscals actualment vigents en la proposta per l’any 2020:

Primer: Redactar en llenguatge inclusiu l’ordenança general i totes les ordenances fiscals que enguany parlen d’alcalde i regidor i substituir aquests mots per “alcaldia” i “regidoria”, mots genèrics i no sexistes.

Segon: Modificar l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal núm 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES per incloure un sistema d’aplicació més senzill i més compromès amb el medi ambient:

Els béns immobles que incloguin sistemes d’adaptació o millora d’aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de captadors tèrmics o d’aprofitament elèctric d’energia solar mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics, i que no hagin de fer-ho preceptivament en virtut de la normativa vigent, gaudiran d’una bonificació del 50% durant un període de 5 anys.


Tercer: Modificar l’article 5c i 5d de l’Ordenança Fiscal núm 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA en el següent sentit:


Tots els vehicles (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions o com a ECO, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost.

En el cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de l’esmentada classificació de vehicles amb Zero emissions o ECO, gaudiran de la bonificació els vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrida, o que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.

Quart: Ampliar l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES amb les següents bonificacions:

Les obres d’ampliació o instal·lació en edificacions existents que incorporin elements de construcció sostenible basats en sistemes d’aprofitament de l’energia solar, biomassa, geotèrmia o sistemes per a l’estalvi d’aigua, tindran una bonificació del 95%.

La incorporació potestativa en edificis existents i de nova edificació d’elements de construcció sostenible basats en el disseny bioclimàtic dels edificis, en mesures addicionals d’estalvi energètic o en la selecció de materials constructius ecològics, podran obtenir una bonificació de la quota de l’impost del 95%, quan es justifiqui, en el cas de l'aïllament tèrmic, una certificació d'eficiència energètica de valor A.

Cinquè: Modificar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES en el següent sentit:

Els subjectes passius que tributin per quota municipal i utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, sempre que aquestes instal·lacions no siguin obligatòries d’acord amb la normativa, gaudiran d’una bonificació de la quota municipal del 40% durant els dos primers anys, i del 20% durant el tercer i quart any.

Gaudiran d’una bonificació del 10%, els subjectes passius que tributin per quota municipal i que ocupin de forma indefinida almenys el 25% de la seva plantilla a persones en situació de risc d’exclusió social, persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, persones majors de 50 anys o pares i mares de famílies monoparentals. Aquesta bonificació podrà arribar al 20% en el cas que el percentatge de persones en les dites situacions sigui superior al 50%.

Sisè: Modificar, per ampliació, l’article 7.2 de l’Ordenança Fiscal núm 7. TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME en el sentit d’afegir el següent:

Estaran exempts del pagament de la taxa els immobles que executin rehabilitacions integrals d’edificis d’antiguitat superior a 30 anys i que incloguin la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’edifici, assolint un nivell A.

També estaran exemptes les obres destinades a la instal·lació d’elements de construcció sostenible de caràcter potestatiu en edificacions existents basats en sistemes actius l’aprofitament d’energies renovables o sistemes per a l’estalvi d’aigua.

Es bonificarà en un 50% de la taxa de llicències d’obra major aquells immobles que disposin de certificació energètica registrada a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de valor A. Cal presentar la sol·licitud d’inscripció al registre de certificació d’eficiència energètica d’edifici acabat.
Amb la tecnologia de Blogger.