Ecologisme


Pensem globalment. Actuem localment. 


És evident que sense el compromís de l’administració i sense les mesures estructurals que aquesta adopti, es desaprofiten oportunitats per provocar el canvi i progrés social. Per aquest motiu, l’administració ha de fer canvis tant en el seu llenguatge com en les seves propostes i no escatimar cap oportunitat per millorar i adaptar-se als temps actuals amb vista a un futur millor. Amb forta voluntat de confirmar i aprofundir en el nostre compromís per un model de municipi inclusiu i ecologista, proposem l’establiment de mesures que incentivin el canvi de model cap a una societat sostenible i respectuosa amb el medi ambient:
 • Establir mecanismes vinculants de participació popular en la presa de decisions sobre el model urbà i de l’espai públic.
 • Incrementar espais verds amb espècies autòctones dins del poble, com a element central per combatre l’increment de CO2 atmosfèric i el canvi climàtic, però també com a element de refrigeració i de reducció de la pols en suspensió i el soroll.
 • Recuperar el llegat de les escoles de jardineria mediterrània i replantejar les podes mal planificades i executades no respectant el cicle dels arbres.
 • Declarar Sant Esteve municipi lliure de glifosat, principal principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides (el més conegut és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto). Entenent que en l’àmbit de les competències municipals s’ha d’aplicar el principi de precaució i adopció de mesures per protegir la salut de les persones, i per tant ens comprometem a no permetre l’ús d’aquest herbicida no selectiu, d’ampli espectre, d’absorció foliar.
 • Reforçar els espais naturals que envolten el nostre poble, que funcionen com hàbitats naturals de flora i fauna i garantir els connectors biològics naturals com a corredors de pas de les diferents espècies animals. Reclamar a la Generalitat els passos de fauna salvatge necessaris per a les carreteres que tallen hàbitats naturals.
 • Potenciar els sistemes de recollides d’aigües de pluja en edificacions i espai públic i la seva reutilització com a mecanisme per reduir el consum d’aigua potable.
 • Impulsar iniciatives autogestionades de producció alimentària ecològica en horts urbans i periurbans, així com la distribució alternativa facilitant l’enllaç amb cooperatives de consumidors.
 • Prioritzar la rehabilitació d'espais en lloc d'apostar per l'obra nova.
 • Reforçar el manteniment periòdic dels equipaments com a mesura d’estalvi a llarg termini, ja que quan l’estat de degradació és molt alt, els costos s’incrementen significativament.
 • Caminar cap a una veritable recollida i tractament selectiu dels residus. Avaluar o estudiar la conveniència de la implantació de la recollida selectiva d’escombraries “porta a porta” per disminuir l’actual fracció de rebuig.
 • Treballar i prendre les mesures de priorització de la bicicleta i altres vehicles ecològics com a medi preferent de mobilitat al municipi per afavorir la reducció de la contaminació i el foment dels hàbits saludables.
 • Establir convenis amb entitats ecologistes al municipi, col·laboracions amb escoles, i organitzar campanyes de pedagogia, xerrades i tallers ecologistes a Sant Esteve.
 • Estudiar l’enduriment de les ordenances mediambientals de cara a reduir les emissions d’indústries per tal que tinguem un entorn saludable.
 • Desenvolupar un catàleg de polítiques públiques per aconseguir els objectius dibuixats en l'escenari d'eficiència en la mobilitat i la utilització d’energia sostenible. En aquest sentit, establim com a objectiu una fiscalitat favorable a l'ús de l’eco-mobilitat i la implantació d’elements de construcció sostenibles. Per aconseguir-ho establirem un conjunt de bonificacions i modificacions a les actuals ordenances fiscals:
  • Modificar l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal núm 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES per incloure un sistema d’aplicació més senzill i més compromès amb el medi ambient, incloent una bonificació per béns immobles que incloguin sistemes d’adaptació o millora d’aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de captadors tèrmics o d’aprofitament elèctric d’energia solar mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics, i que no hagin de fer-ho preceptivament en virtut de la normativa vigent.
  • Modificar l’article 5c i 5d de l’Ordenança Fiscal núm 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA en el sentit de bonificar amb un 75% la quota de l’impost als vehicles classificats com a zero emissions o com a ECO segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, en funció de les seves emissions. En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de l’esmentada classificació de vehicles Zero emissions o ECO, també gaudiran de la bonificació els vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrida, o que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 
  • Ampliar l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES per incloure bonificacions quan es tracti d’obres d’ampliació o instal·lació en edificacions existents que incorporin elements de construcció sostenible basats en sistemes d’aprofitament de l’energia solar, biomassa, geotèrmia o sistemes per a l’estalvi d’aigua, o també quan es tracti d’incorporació potestativa en edificis existents i de nova edificació d’elements de construcció sostenible basats en el disseny bioclimàtic dels edificis, en mesures addicionals d’estalvi energètic o en la selecció de materials constructius ecològics quan es justifiqui en cas d’aïllament tèrmic, una certificació d'eficiència energètica de valor A.
  • Modificar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES per introduir bonificacions durant els quatre primers anys als subjectes passius que tributin per quota municipal i utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, sempre que aquestes instal·lacions no siguin obligatòries d’acord amb la normativa.
  • Modificar, per ampliació, l’article 7.2 de l’Ordenança Fiscal núm 7. TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME per tal d’introduir exempció en el pagament d’aquesta taxa:
   • als immobles que executin rehabilitacions integrals d’edificis d’antiguitat superior a 30 anys i que incloguin la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’edifici, assolint un nivell A.
   • obres destinades a la instal·lació d’elements de construcció sostenible de caràcter potestatiu en edificacions existents basats en sistemes actius l’aprofitament d’energies renovables o sistemes per a l’estalvi d’aigua.
  • Així mateix proposem incloure bonificació de la taxa de llicències d’obra major aquells immobles que disposin de certificació energètica registrada a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de valor A segons certificació d’eficiència energètica d’edifici acabat al registre.


Amb la tecnologia de Blogger.