Economia social, solidària i cooperativisme.

 • Prioritzar  les empreses cooperatives a la política de contractació de l’ajuntament, i establir als plecs de contractació criteris i condicions referents als drets laborals, com ara la lluita contra la temporalitat.
 • Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través de la preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires.
 • Procurar polítiques de foment de consum de l’agricultura de proximitat, especialment l’ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa i fent la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals.
 • Fomentar els mercats municipals i mercadals en detriment del model de centres comercials i mercats que giren al voltant de supermercats.
 • Apostar per l’impuls de l’emprenedoria social cooperativa i col·laborativa.
 • Afavorir el comerç local que reverteixi en els interessos municipals (creació llocs de treball, venda de producte local, etc) amb bonificacions en impostos i altres tipus d’ajuts.
 • Promoure polítiques d’habitatge social i de suport a les cooperatives d’habitatge.
 • Aplicar clàusules socials, ètiques i mediambientals per convertir la contractació pública en un element transformador i de canvi. Així mateix per tal de confirmar i aprofundir en el nostre compromís per un model de municipi inclusiu i ecologista, proposem l’establiment de mesures que incentivin el canvi de model a les ordenances fiscals. Algunes mesures aplicables són:

Clàusules per a la promoció de la igualtat

 • Compromís d’engegar accions específiques per promoure la igualtat entre dones i homes.
 • Dissenyar i executat un Pla d’Igualtat que detalli les polítiques concretes d’igualtat a implantar en el marc d’execució del contracte.
 • Garantir l’adopció de mesures per prevenir l’assetjament sexual i sexista en el treball.
 • Realitzar accions de salut laboral i prevenció de riscos laborals des de la perspectiva de gènere.
 • Fer accions formatives sobre drets en matèria d’igualtat i de conciliació.
 • Acreditar els compromisos en el marc d’execució del contracte.

Clàusules laborals

 • Respecte de les empreses als convenis col·lectius
 • Limitació i control de la subcontractació d’empreses, així com el compliment per part d’aquestes de les clàusules socials establertes en el contracte.
 • Afavorir les empreses que tenen treballadors en plantilla amb més de 6 mesos d’antiguitat a jornada completa i amb contractes indefinits.
 • Mesures de conciliació laboral i familiar.

Clàusules socials

 • Establir com a bonificació en la contractació un percentatge mínim de contractació de persones en risc d’exclusió social.
 • Establir com a bonificació en la contractació un percentatge mínim de contractació de persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que dificultin les possibilitats d’inserció en el món laboral.
 • Persones que no puguin accedir a la renda mínima de reinserció.
 • Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors.
 • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
 • Interns de centres penitenciaris que puguin accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional o anteriorment recluses.
 • Aturats de llarga durada de més de 45 anys.

Clàusules ètiques

 • Certificar que l’empresa no realitza operacions financeres i bancàries a paradisos fiscals.
 • Prohibició de contractar amb empreses que hagin estat condemnades per tràfic d'éssers humans, que hagin comès delictes contra els drets dels treballadors o que hagin estat condemnades per infraccions en matèria d’estrangeria o que hagin estat sancionades per infracció greu en matèria professional d’integració laboral i igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb diversitat funcional.
 • Verificar que l’empresa, les seves empreses subcontractistes, proveïdors i les seves treballadores en el marc de la seva professió, no estan condemnades per vulneració de drets humans d’acord amb els tractats internacionals.
 • Certificar que els productes i serveis objecte del contracte no s’han provat sobre població civil ni en situacions d’ocupació il·legal d’un territori.

Clàusules mediambientals

 • Establir en els contractes especificacions tècniques de caràcter mediambientals.
 • Establir criteris d’eficiència energètica, productes o processos de producció que respectin el medi ambient.
 • Criteris d’estalvi d’aigua, materials i energia, reducció de residus, ús de materials reciclats o reciclables o sobre el sistema d’eficiència en el transport utilitzat.
 • Sol·licitar certificats tècnics que acreditin el respecte al medi ambient.

Modificacions en ordenances fiscals

 • Modificar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES per introduir bonificacions als subjectes passius que tributin per quota municipal i que ocupin de forma indefinida almenys el 25% de la seva plantilla a persones en situació de risc d’exclusió social, persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o domèstica, persones majors de 50 anys o pares i mares de famílies monoparentals. Aquesta bonificació podrà augmentar en el cas que el percentatge de persones en les dites situacions sigui superior al 50%.
Amb la tecnologia de Blogger.