FeminismesLluitem contra el patriarcat també des de les institucions. 
Fets, no paraules!

Vivim en una societat heteropatriarcal basada en l’explotació de les dones a través de la divisió sexual del treball i que perpètua l’opressió d’aquestes amb les institucions socials i polítiques amb què se sustenta: família, matrimoni, església, escola i estat.

Les conseqüències d’aquest fet són entre d’altres; la violència de gènere, l’atac constant al dret a decidir sobre el propi cos, la invisibilització de les tasques de cura que produeixen benestar i riquesa entre d’altres.

Així doncs, cal treballar plegades i comprometre's a incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i accions de l’ajuntament de Sant Esteve, amb l'objectiu general d'eliminar les desigualtats i promoure la igualtat de dones i homes, a tots els nivells i en totes les seves fases de planificació, execució i avaluació.

Cal garantir, fent ús de la capacitat normativa de l’ajuntament, la màxima participació i pluralitat política, i es treballarà l’elaboració una ordenança per a la igualtat entre homes i dones, destinada a generar canvis a la realitat del municipi i a regular a nivell administratiu les seves actuacions. Dita ordenança haurà d’incloure compromisos i mesures per a:
 • Garantir la representació paritària en la composició dels òrgans de representació i participació.
 • Emprar un ús no sexista del llenguatge a les normatives, comunicacions i documentació que produeixi l’ajuntament directament o indirecta.
 • Vetllar per la igualtat laboral i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la plantilla municipal i de les empreses subministradores de serveis.
 • Recollir dades i estadístiques sobre la participació democràtica de dones i homes i institucionalitzar amb perspectiva de gènere els processos participatius que endegui.
 • Consignar i especificar anualment als pressupostos els recursos econòmics destinats a les funcions i mesures per a la promoció de la igualtat de gènere.
 • Promoure la igualtat en la contractació pública, fixant instruccions per a la incorporació de criteris d'igualtat en els plecs de condicions, clàusules administratives i prescripcions tècniques de contractació, garantint que la persona jurídica adjudicatària resti obligada a assegurar la promoció de la igualtat laboral i salarial de dones i homes.
 • Negar tot tipus d'ajuda o subvenció a activitats discriminatòries per raó de sexe i incloure com a criteri de valoració en el seu atorgament el compromís de les entitats amb la igualtat, tant pel que fa a les seves activitats com en relació a la composició dels seus òrgans directius.
 • Respectar l'opció sexual i la diversitat d'identitat de gènere, no pressuposant de cap forma l’heterosexualidad de la ciutadania del municipi, i reconeixent que lesbianes, transexuals, queers, gais i bisexuales pateixen una greu discriminació específica pel fet de no sotmetre’s als paràmetres de l’heteronormatividad.
 • Formar el personal de l’Ajuntament en relació a les formes de violència masclista i la perspectiva de gènere i organitzar activitats formatives obertes a la ciutadania per a reconèixer com es manifesta i maneres de fer-li front.
 • Impulsar estructures específiques que treballin els feminismes des de l’ajuntament, impulsant la seva creació. Alhora, destinar recursos propis a les polítiques LGBTI, per tal d’evitar restar forces de les polítiques d’igualtat i així centrar-nos en actuacions socialment transformadores que garanteixin les necessitats de les persones LGBTI.
 • Crear una regidoria/comissionat de polítiques feministes i LGBTI que treballin específicament la qüestió de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, que comptin amb personal tècnic i amb pressupost propi així com posar èmfasi a implementar de forma efectiva mesures contra la discriminació del col·lectiu LGBTI reunides en les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya (11/2014).
 • Oferir orientació personal i familiar en els àmbits sociosanitari, laboral i legal de forma especialitzada i específica per l'apoderament del col·lectiu LGBTI.
 • Apostar per un abordatge global de les violències patriarcals i masclistes, amb polítiques específiques de prevenció, detecció, atenció i de recuperació així com de garantia dels drets de les dones i el col·lectiu LGBTI.
 • Garantir que totes les fases de l’abordatge de la violència masclista es fan des d’una perspectiva feminista, i de manera coherent en els diferents àmbits del municipi. Cal treballar per uns circuits que posin al centre les supervivents de violència masclista, el seu benestar i recuperació.
 • Crear protocols de prevenció d’agressions masclistes i LGBTI-fòbiques per les festes majors i altres activitats d’oci
 • Vetllar per la difusió de campanyes institucionals de sensibilització enfront de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques
 • Generar un ambient de conscienciació contra l’assetjament laboral per raó d’opció sexual o d’identitat de gènere, amb accions que ajudin a l’apoderament de les persones LGBTI per visibilitzar-se tal com són
 • Defensar una educació igualitària que vagi des dels currículums escolars fins al contingut dels mitjans de comunicació del municipi, que se centri a acabar amb la socialització de gènere, la creació de rols i els estereotips imposats en funció del sexe amb el qual naixem
 • Fomentar que s’abordi a les escoles públiques els temes de desenvolupament i salut sexual i reproductiva d’una manera integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot no centrada en la penetració
 • Adoptar mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual, expressió o identitat de gènere i posar en pràctica protocols específics contra lgbti-fòbia als centres educatius municipals
 • Elaborar recursos pedagògics específics sobre diversitat sexual i de gènere
 • Ampliar els recursos de les escoles i les biblioteques perquè no s’invisibilitzi la realitat de les persones LGBTI i dels models de famílies no normatives
 • Introduir la figura de l’expert en gènere i diversitat sexual dins dels treballadors dels diferents departaments educatius dels municipis per tal d’ajudar a planificar polítiques en aquest camp, tant en educació formal com en educació en el lleure
 • Crear plans de millora, seguretat i lleure de l’espai públic en benefici de les persones LGBTI. Aquests plans cal que reconeguin la diversitat sexual i de gènere de tota la societat enfront del predomini de la visibilitat de l’heteronormativitat als nostres municipis
 • Promoure campanyes preventives específiques que alertin del risc de contraure Infeccions de Transmissió Sexual (ITS). Fer campanyes de foment de les proves de forma periòdica i donar a conèixer els diferents espais on es poden dur a terme
 • Treballar per implementar plans urbanístics amb perspectiva de gènere i fer una anàlisi de gènere de l’urbanisme dels pobles i ciutats per generar espais que promoguin la igualtat des d’una perspectiva feminista. Per exemple, cal acabar amb el model binari de gènere dels diferents espais públics municipals, com és el cas dels lavabos, i fomentar espais segurs per a les persones trans en els diferents llocs que sigui necessari: en els vestidors, per exemple, cal oferir opcions de canviadors i dutxes individuals
 • Treballar per la recuperació de la memòria de les dones en els municipis amb plans específics per tal de situar-les com a elements imprescindibles de la nostra història
 • Regular la publicitat i la propaganda al municipi. Cal tenir tolerància zero amb la publicitat masclista, racista, LGBTI-fòbica o xenofòbica
 • Visibilitzar les diades del col·lectiu LGBTI:
  • 31 de Març: diada per la visibilitat trans
  • 26 d’Abril: diada per la visibilitat lèsbica
  • 17 de Maig: diada contra l’LGBTI-fòbia
  • 28 de Juny: diada per l’alliberament lèsbic, gai, bi, trans i intersex
  • 23 de Setembre: diada per la visibilitat bisexual (i plurisexual)
  • 6 d’octubre: commemoració de l’assassinat de la trans Sònia
  • 20 de Novembre: diada per la memòria trans
  • 1 de Desembre: diada de la lluita contra l’VIH-SIDA
 • Commemorar la memòria històrica LGBTI. És necessari dur a terme accions per la recuperació de la memòria col·lectiva i el reconeixement de les lluites al llarg de la història. És necessari visibilitzar el col·lectiu en el nomenclàtor dels municipis, erigir monuments en commemoració de la lluita LGBTI o fer exposicions sobre la lluita històrica per l’alliberament sexual i de gènere
 • Defensar la transversalització de les polítiques feministes i de diversitats sexuals i de gènere en els diferents àmbits de l’administració pública, que ha de treballar per utilitzar una documentació administrativa que s’adeqüi a l’heterogeneïtat de les famílies i elimini la distinció de gènere en el seus formularis.
 • Assegurar una formació continuada i obligatòria en clau feminista que incorpori la visió de la diversitat sexual i de gènere per al conjunt de treballadores de l’ajuntament, i de manera molt específica per als cossos de seguretat del municipi. D’aquesta manera treballem per impulsar un administració inclusiva que doni resposta a les necessitats de les dones i als interessos de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex tenint en compte el conjunt del cicle vital i les necessitats específiques de cada una de les seves etapes.
 • Articular un teixit associatiu i popular feminista, que generi l’apoderament de les dones i que ajudi a promoure, facilitar i desplegar les més àmplies aliances feministes.
 • Facilitar el treball als moviments socials del municipi i defensar la implicació de les dones en aquests moviments per tal de generar aliances en clau feminista i marcar l’agenda política en clau feminista.
 • Promoure la participació popular en espais de participació feministes.
 • Promoure la relació permanent dels espais de participació feministes amb el conjunt del teixit associatiu.
 • Treballar per l’autoorganització de les treballadores en el seus llocs de feina per tal d’avançar cap a unes condicions laborals dignes i per la recuperació del control popular dels serveis del municipi.
 • Posar èmfasi en la perspectiva antiracista i de defensa dels drets de les treballadores.
 • Municipalitzar els serveis de cura a les persones, demostrant el compromís de les administracions municipals de posar la vida al centre; trencar amb la divisió sexual del treball i contribuir a una adequada distribució dels treballs reproductius i de cures.
 • Defensar la municipalització de les Escoles Bressol, dels Serveis d’Atenció Domiciliària, dels Serveis de Teleassistència, del conjunt dels serveis educatius i dels serveis d’educadores socials.
 • Impulsar els criteris feministes en les polítiques econòmiques i socials: defensem l’elaboració d’anàlisis i de propostes en clau feminista per a la gestió econòmica de l'ajuntament, i per al col·lectiu LGBTI.
 • Elaborar pressupostos municipals amb perspectiva feminista.
 • Incloure criteris feministes en les ordenances fiscals i en l’establiment de preus públics
 • Introduir criteris feministes en els processos de contractació pública
 • Dotar de subvencions concretes les diferents entitats del municipi per tal de fomentar projectes i iniciatives LGBTI que visibilitzin la realitat de la diversitat sexual i de gènere
 • Establir un condicionant LGBTI en els diferents concursos públics en l’àmbit social i esportiu a l’hora d’encomanar una instal·lació, un centre cívic, etc. amb el propòsit de fomentar la perspectiva LGBTI en tots els àmbits públics, i que aquest condicionant sigui un fet avaluable i susceptible de ser sancionat en el cas que no es compleixin els mínims demandats durant el
  concurs.
 • Introduir en el projecte de demanda de subvencions el concepte LGBTI per tal d’aplicar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere dins dels projectes de les diferents entitats en els quals contribueix l’ajuntament.
Amb la tecnologia de Blogger.